מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019

הכנסות הרבעון השלישי צמחו בכ- 26% לכ- 953.4 מיליון ₪; הרווח התפעולי גדל בכ- 35.6% לכ- 68 מיליון ₪ והרווח הנקי זינק בכ- 41.8% לכ- 43.9 מיליון ₪

 

גם בתוצאות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 נרשמו גידולים מרשימים:

הכנסות החברה בתקופה צמחו בכ- 17.2% לכ- 2.7 מיליארד , הרווח התפעולי צמח בכ- 23% לכ- 187.4 מיליון והרווח הנקי גדל בכ- 19.4% לכ- 119.7 מיליון

מטריקס פרסמה הבוקר את תוצאות הרבעון השלישי של שנת  2019 ואת תוצאות תשעת החודשים הראשונים של השנה. מטריקס רושמת נתוני צמיחה מרשימים ברבעון השלישי בכל המדדים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד: הכנסות מטריקס ברבעון השלישי הגיעו לסך של כ- 953.4 מיליון ₪, גידול של כ- 25.9%, הרווח הגולמי צמח בכ- 25.1% לכ- 134.7 מיליון ₪, הרווח התפעולי זינק בכ- 35.6%

לכ- 68 מיליון ₪, הרווח הנקי זינק בכ- 41.8% לכ- 43.9 מיליון ₪. ה- EBITDA זינקה בכ- 71.6% לסך של כ- 98.8 מיליון ₪.

גם בתשעת החודשים הראשונים של 2019 (התקופה) רושמת מטריקס צמיחה מרשימה בכל המדדים: הכנסות החברה בתקופה צמחו בכ- 17.2% לכ- 2.7 מיליארד ₪, הרווח הגולמי עלה בכ- 17.1%

לכ- 383.9 מיליון ₪, הרווח התפעולי צמח בכ- 23% לכ- 187.4 מיליון ₪, הרווח הנקי גדל בכ- 19.4% לכ- 119.7 מיליון ₪ וה- EBITDA צמחה בכ- 60.3% לכ- 278.8 מיליון ₪.

 

הגידול בהיקף המכירות ברבעון ובתקופה נובע מגידול פעילות בכל המגזרים כמו גם לאיחוד לראשונה של החברות דנה הנדסה ומידעטק שרכשה מטריקס במהלך שנת 2019. הגידול ברווח התפעולי והנקי מיוחסים לגידול במכירות תוך שמירה על שיעור הרווח הגולמי בתקופה וירידה בשיעור הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות.

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "זהו הרבעון השלישי הטוב ביותר של מטריקס בכל הזמנים, בו אנו מציגים גידולים דו ספרתיים מרשימים הן במדדי הרבעון והן במדדי התקופה. התוצאות הטובות ממחישות את יכולתה של מטריקס להמשיך בצמיחה האורגנית משולבת הרכישות ולהמשיך להתייעל. לרכישות של דנה הנדסה ומידעטק בישראל, וכן לרכישות שביצענו בארה"ב תרומה משמעותית לשורת הרווח."

"מטריקס היא חברת הפרוייקטים הטכנולוגיים, הניהוליים והתשתיתיים הגדולה בישראל. ה- DNA של מטריקס מאפשר לנו לבצע עבור לקוחותינו פרוייקטים חדשניים ופורצי דרך במקצועיות וברמת שירות גבוהה. זו הסיבה שאנו נבחרים שנה אחר שנה כמובילים בתחום פעילותנו על ידי כל חברות הדירוג והמחקר בהיבט של גודל, איכות וכמקום עבודה שטוב לעבוד בו".

דיבידנד

מטריקס ממשיכה במדיניות חלוקת הדיבידנדים מדי רבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח הנקי. בחודשים מרץ, יוני וספטמבר 2019 חילקה מטריקס דיבידנדים בסכום מצטבר של כ- 85 מיליון ₪.

הבוקר, עם פרסום הדוחות לרבעון השלישי, הכריזה מטריקס על חלוקת דיבידנד נוסף בשיעור של 50 אג' למניה שהם כ-31 מיליון ₪. סה"כ חילקה מטריקס מאז תחילת 2019 דיבידנדים בסך מצטבר של

כ- 116מיליון ₪.

תמצית דו"חות לשלושת החודשים ותשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 ו- 30 בספטמבר 2018 (באלפי ₪):

 

  לשלושת החודשים שנסתיימו ביום שינוי ב- % לתשעת החודשים
שנסתיימו ביום
שינוי
ב- %
  30.09.19 30.09.18 30.09.19 30.09.18
מחזור הפעולות 953,395 757,470 25.9% 2,691,365 2,297,331 17.2%+
עלות המכירות והשירותים 818,711 649,818 2,307,429 1,969,331
רווח גולמי 134,684 107,652 25.1% 383,936 328,000 17.1%+
  14.1% 14.2%   14.3% 14.3%  
 
הוצאות מכירה ושיווק 29,452 24,091 88,082 75,632
הוצאות הנהלה וכלליות 37,261 33,439 108,495 100,066
רווח תפעולי 67,971 50,122 35.6%+ 187,359 152,302 23%+
% 7.1% 6.6%   7% 6.6%  
 
הוצאות מימון 9,995 9,462 33,174 21,627
הכנסות מימון (182) 1,569
חלק החברה בהפסדי חברות כלולות (52) (73)
רווח לפני מיסים על ההכנסה 57,976 40,426 154,185 132,171
מיסים על ההכנסה 14,062 9,461 34,475 31,897
רווח נקי 43,914 30,965 41.8%+ 119,710 100,274 19.4%+
% 4.6% 4.1%   4.4% 4.4%  
רווח נקי המיוחס ל:
בעלי מניות החברה 41,619 29,601 40.6%+ 113,674 96,459 17.8%+
זכויות שאינן מקנות שליטה 2,295 1,364 6,036 3,815
רווח נקי 43,914 30,965 41.8%+ 119,710 100,274 19.4%+
             
EBITDA 98,781 57,656 71.6%+ 278,764 174,027 60.3%+
% 10.4% 7.6%   10.4% 7.6%  

 

מצב כספי והנזילות

נכון ל- 30 בספטמבר 2019 עומד סך המזומנים ושווי המזומנים והנכסים הפיננסים של מטריקס על     כ- 351.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 231.4 מיליון ₪ ב- 30 בספטמבר 2018, גידול של כ- 51.8%. תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת נכון ל- 30 בספטמבר 2019 הסתכמו בכ- 120.5 מיליון ₪ (בהשוואה לכ- 13.4 מיליון ₪ ששימשו לפעילות שוטפת בתקופה המקבילה אשתקד).

סך ההון העצמי ב- 30 בספטמבר 2019 עומד על סך כ- 721 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 688.4 מיליון ₪ בסוף ספטמבר 2018, גידול של כ- 4.7%.

מגזרי פעילות וגיאוגרפיות

מטריקס פועלת באמצעות 5 מגזרי פעילות מרכזיים. מגזר פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, יעוץ וניהול בישראל אחראי לכ- 63% מהכנסות מטריקס, מגזר פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע בארה"ב הניב כ- 10.7% מן ההכנסות, מגזר תשתיות ואינטגרציה אחראי לכ- 16.4% מן ההכנסות, מגזר מוצרי תוכנה לכ- 5.2% מן ההכנסות ומגזר הדרכה והטמעה תרם כ- 4.7% מן ההכנסות.

פעילות מטריקס בארה"ב ואירופה רושמת רווחיות גבוהה בהשוואה לישראל. כ- 12% מן ההכנסות בתקופה וכ- 27% מן הרווח התפעולי מקורם בארה"ב ואירופה.

בתחום פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, יעוץ וניהול בישראל רשמה מטריקס גידול בהכנסות של כ- 28% ברבעון השלישי לכ- 618 מיליון ₪ וגידול של כ- 21% בהכנסות התקופה לסך של כ- 1.75 מיליארד ₪. הרווח התפעולי ברבעון זינק בכ- 47.6% לכ- 36.1 מיליון ₪ ובתקופה נרשם ברווח התפעולי גידול של כ- 32.3% לכ- 96.7 מיליון ₪.

במגזר פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע בארה"ב רשמה מטריקס יציבות הן ברבעון עם הכנסות של כ 27.8 מיליון דולר והן בתקופה עם הכנסות של כ-82.6 מיליון דולר. הרווח התפעולי ברבעון זינק בכ- 31.7% במונחים דולרים לכ- 5.4 מיליון דולר ובתקופה זינק בכ- 24.6% במונחים דולרים לכ 14.2 מיליון דולר.

בתחום שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה רשמה מטריקס זינוק של כ- 63% בהכנסות הרבעון השלישי לכ- 54.6 מיליון ₪ וזינוק של כ- 32.6% בתקופה לכ- 144.2 מיליון ₪. הרווח התפעולי ברבעון השלישי עלה בכ- 2% לכ- 3.8 מיליון ₪ והרווח התפעולי בתקופה עלה בכ- 8.2% לכ- 13.7 מיליון ₪ וזאת כתוצאה ממעבר ממכירת רשיונות למכירת מנויי תוכנה (subscriptions) התורמת לבסיס הכנסות חוזרות (recurring revenues) לאורך זמן.

בתחום פתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב רשמה מטריקס זינוק של כ- 32% בהכנסות הרבעון לכ- 165.6 מיליון ₪ ובכ- 16.7% בתקופה לכ- 457.3 מיליון ₪. הרווח התפעולי ברבעון זינק

בכ- 44.1% לכ- 8.5 מיליון ₪ והרווח התפעולי בתקופה גדל בכ- 23.4% לכ- 19.8 מיליון ₪.

במגזר הדרכה והטמעה נרשם גידול של כ- 12% בהכנסות הרבעון לכ- 43.8 מיליון ₪ וגידול של כ- 2.2% בתקופה לכ- 132.6 מיליון ₪. הרווח התפעולי ברבעון זינק בכ- 73.3% לכ- 3.6 מיליון ₪ והרווח בתקופה ירד בכ- 4.2% לכ- 12.3 מיליון ₪.

רוצים לשמוע עוד?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

*
*
*
*