קוד אתי

10 יוני, 2019

מטריקס אי.טי. בע"מ וחברות הבנות שלה (יחד: "החברה") הנה חברת שירותי טכנולוגיות המידע המובילה בישראל. החברה מעסיקה אלפי עובדים המספקים שירותים למאות לקוחות במשק הישראלי וכן ללקוחות בחו"ל.

בהיותה המובילה בתחומה, שואפת החברה לקיים תרבות עסקית נאותה של עובדיה, מנהליה ונושאי המשרה בה במסגרת מילוי תפקידם בחברה ("העובדים" או "עובדי החברה") וליישם את ערכי הליבה של החברה כחלק אינטגרלי עם פעילותה העסקית.

לפיכך, אימצה החברה מערכת כללים מנחים להתנהגות, אליהם יהיו כפופים כל עובדי החברה, ואשר עיקרם  – הגשמת חזון החברה כך שכל עובדי החברה יפעלו באופן הוגן ואתי, בתום לב, אחריות, זהירות ומומחיות בעת ביצוע פעולות בשם החברה. שכן, הדרך והאופן בה החברה מספקת שירותים ללקוחותיה, חשובים לא פחות מהשירותים עצמם. אופן אספקת השירותים הוא שמייחד ומבדיל את החברה ממתחריה והוא שהופך את החברה למובילה בתחומה.  

כללי ההתנהגות המהווים את ערכי הליבה של החברה, גובשו לכדי הקוד האתי שלפניכם, הקובע את הסטנדרטים אשר בראיית החברה, מיועדים להביא ליצירה וקיום של תרבות ארגונית ערכית, הצפויה לתחזק את הקשר בין עובדי החברה לבין עצמם ולבסס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה לבין בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיה וכל הבאים עמה במגע. לחברה מסמכי מדיניות ונהלים נוספים המשלימים את הקוד האתי ואשר מחובת כל אחד מעובדיה לקרוא וליישם במסגרת תפקידו בחברה.

 

אני רואה חשיבות רבה בכך שכל אחד ואחד מכם העובדים, יקרא את הקוד האתי ויפעל בהתאם לאמור בו. כמובן שהקוד האתי אינו מתאר את כל הסוגיות והדילמות שאנו עשויים להתמודד איתן במסגרת הפעילות העסקית של החברה, ולפיכך מצופה מכל אחד מהעובדים לעשות שימוש בקוד אתי זה כמצפן, תוך שימוש בכושר השיפוט העצמאי שלו. אני סבור כי יחד נוכל לפעול להגשמת חזון החברה כפי שבא לידי ביטוי בקוד אתי זה.

קיום הוראות הדין

​עובדי החברה מחויבים לקיים את כל הדינים החלים עליהם ו/או על החברה ולהימנע מכל פעילות בלתי חוקית.  מחויבות זו כוללת גם את הדרישה לעמוד בכל הדינים הקשורים בהליכי מכרז והדינים הקשורים בהגבלים עסקיים, וכמפורט בתכנית האכיפה ובנוהל הגבלים עסקיים של החברה. על כל עובד להכיר בכך שפעילות בלתי חוקית שלו בקשר לחברה, עלולה לעיתים להטיל אחריות גם על החברה עצמה או על עובדים אחרים בה.


מניעת ניגוד עניינים

​עובדי החברה יקבלו החלטות לטובת האינטרסים של החברה, וימנעו ממצבים בהם הם עשויים להימצא בניגוד עניינים. ניגוד עניינים הינו העמדת אינטרסים אישיים של העובד או קרובו (לרבות אינטרסים חברתיים וכלכליים) על פני האינטרסים של החברה.

על כל אחד מעובדי החברה המוסמך להשפיע על או להחליט בנוגע לפעולה או עסקה של החברה, שכתוצאה ממנה הוא או בני משפחתו או מקורבים אחרים שלו ייצאו או עשויים לצאת נשכרים במישרין או בעקיפין, להימנע מהפעלת השפעתו או מקבלת ההחלטה בפעולה או בעסקה כאמור, והצגת הנושא בפני הממונה עליו, תוך פירוט טובת ההנאה הצפויה לו מאותה פעולה או עסקה. הממונה ינחה את העובד כיצד עליו לפעול, תוך התייעצות עם הגורמים המתאימים בהנהלת החברה ועם המחלקה המשפטית.

עובדי החברה יימנעו מקשרים מסחריים פרטיים עם גורמים עסקיים עימם הם קשורים במסגרת עבודתם, למעט ספקי שירות ציבוריים עמם הם מתקשרים על מנת לקבל שירות לצורך אישי (כגון התקשרות עם חברה סלולארית).

 

דיוק בדיווח

עובדי החברה מחויבים להקפיד על דיווח אמין, מדויק ומלא בכל הקשור לפעילותם. במסגרת זו חלה על העובד החובה לדווח בשקיפות מלאה, ולמסור בצורה מלאה כל נתון שאליו יידרש בתוך החברה. נקפיד כי הדיווח בין אם הוא כלכלי, חברתי או סביבתי, יהא מדויק ומסודר, וישקף נאמנה את הנעשה בתוך החברה.

 

אמון

לחברה מחויבות לפעול באמינות עם בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיה, עובדיה, הציבור וכל יתר הגורמים הנמצאים עמה בקשרים מסחריים. לפיכך, עובדי החברה ימנעו ממעשים שיש בהם הטעיה או מרמה ויפעלו בהתאם לכל ההתחייבויות ההסכמיות, העסקיות והאתיות בהן התחייבה החברה.

עובדי החברה אינם מוסמכים ליטול התחייבויות בשם החברה או למסור הצהרות בשמה, למעט עובדים מסוימים להם ניתנו הרשאות וזכויות חתימה מסוימות על ידי דירקטוריון החברה.


איסור לנצל הזדמנויות עסקיות של החברה ואיסור תחרות

​עובדי החברה יימנעו מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה, ויימנעו מניצול אפשרות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לטובתם או לטובת בני משפחתם או מקורבים אחרים שלהם, במישרין או בעקיפין. עובדים המקיימים קשרים עסקיים מטעם החברה עם נותני שירותים שונים הקשורים לחברה, יקפידו על העמדת טובת החברה על פני שיקולי טובתם האישית או טובת בן משפחה או מקורב אחר שלהם.

עובדי החברה יימנעו מלעשות שימוש במעמדם בחברה לצורך קידום עניינים אישיים שלהם, או של קרוביהם, ויימנעו מלעשות שימוש בשם החברה או במעמדם בחברה לצורך כלשהו, אלא אם קיבלו אישור מפורש של החברה לכך.

 

מניעת שוחד ושחיתות

​ החברה מחויבת לנהל את עסקיה בהתאם לעקרונות מחמירים של אתיקה, מניעת שחיתות ושל אי מתן שוחד. שוחד ושחיתות מנוגדים לערכי הליבה של החברה ואי ציות יגרום לנזק כבד לעסקיה של החברה. החברה נוקטת במדיניות של "אפס סובלנות" כלפי כל עובד שידו נגועה בשחיתות, ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מי מעובדיה אשר יפעל בניגוד לעקרונות אלו.

בהתאם, עובדי החברה ו/או הפועלים בשמה מנועים ממתן שוחד ו/או הבטחה של דבר מה בעל ערך, בכוונה להשיג יתרון עסקי או יתרון אחר, ונאסר עליהם לתת הטבות הנאה כלשהן לכל גורם שהוא, לרבות ללקוחותיה הפרטיים וללקוחותיה שהינם עובדי ציבור, באופן ישיר או עקיף, על מנת לקדם עסקאות, זכיה במכרזים או על מנת להשיג כל יתרון אחר. במידה והחברה תחליט על הענקת מתנות סימליות (בד"כ לרגל אירועים/חגים וכיו"ב), יינתנו אלה רק על ידי עובדים המורשים לכך, אשר יקפידו על קיום נוהלי החברה והוראות הדין בקשר לכך. קידום מכירות הינו נושא עדין ורגיש, והחברה תראה בחומרה כל סטייה מהקוד האתי בקשר לכך.

כמו כן, עובדי החברה לא יקבלו טובות הנאה ו/או מתנות מגורמים עסקיים עימם קשורה החברה, למעט מתנות סמליות מקובלות בעלות ערך כספי נמוך, הניתנות לסיווג כיחסי ציבור ו/או קידום מכירות.

בכל פעילות עם לקוחות או גורמים עסקיים אחרים, עובדי החברה מחויבים להיות ערניים לכל התנהגות שעשויה להצביע על הפרה אפשרית של ההוראות למניעת שוחד ושחיתות ולדווח באופן מידי לממונה על הקוד האתי או ליועצת המשפטית של החברה.


שוויון הזדמנויות בעבודה ומניעת אפליה והטרדה

​לחברה מחויבות איתנה למתן הזדמנות שווה בכל היבטי התעסוקה, וכן איסור מוחלט של כל אפליה או הטרדה מכל סוג שהוא. כל החלטות החברה ופעולותיה הינן ענייניות ואינן לוקחות בחשבון מאפיינים אסורים כגון מגדר, גיל וכדומה. החברה אוסרת על אפליה בתהליכי הבחירה, ההכשרה והקידום במקום העבודה, ומבססת את ההחלטות הקשורות להיבטי העסקה על הצרכים העסקיים של החברה, כישורי תפקיד, יכולות ותחום ההתמחות של העובדים.

יחס הוגן ומניעת הטרדה

עובדי החברה הממונים על עובדים אחרים, לא ינצלו מעמדם לרעה כלפי הכפופים להם בכל עניין אישי שאינו קשור לעבודה, ויימנעו מקבלת טובת הנאה כלשהי מהכפופים להם. עובדי החברה לא ינצלו את מעמדם בחברה לקידום עניינים אישיים שלהם או של צד אחר.

החברה מתנהלת בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998. כל עובדי החברה מחויבים לפעול על פי תקנון הטרדה מינית אשר אומץ על ידי החברה.

 

הימנעות מפעילות פוליטית

החברה תקפיד על שמירת מקום עבודה נקי מהיבטים פוליטיים ומפלגתיים. עובדי החברה ימנעו מכל סוג של עיסוק בפוליטיקה במסגרת הארגון, הן במסגרת שימוש במשאבי הארגון לצורך קידום מועמד זה או אחר, והן במסגרת קידום מעורבות עובדים בבחירות אזוריות, ארציות וכיו"ב.

 

סודיות

​עובדי החברה מחויבים לשמור על סודותיה העסקיים והמסחריים של החברה, תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת חשיפתם לאחרים, הן בתוך החברה והן מחוצה לה. למען הבהירות, הסודות העסקיים כוללים, בין השאר, מידע על לקוחות וגורמים שונים עמם החברה בקשרים, מסמכי החברה, תוכניות עסקיות ואסטרטגיות. כן יקפידו עובדי החברה שלא לספק מידע אודות החברה לכלי התקשורת, לא להתבטא ביחס אליה, למוצריה, מתחריה או לקוחותיה בכל אופן שהוא, לרבות ברשתות החברתיות, ללא אישור מראש של הממונה עליהם. ככל שקיימת חובה לגלות את המידע מכוח חוק, עובדי החברה נדרשים לפנות לממונה עליהם לשם קבלת הנחיות נוספות, ובמידת הצורך ולאחר קבלת אישור הממונה, לגלות את המידע לגורם המוסמך לפי החוק, תוך שמירת סודיות לגבי אותו חלק המידע עליו לא חלה חובת גילוי.

 

סודיות מידע של לקוחות

עובדי החברה מחויבים לשמור בסודיות על כלל המידע שנחשף בפניהם במסגרת עבודתם אצל הלקוח. במסגרת זו,  העובד לא ישתף מידע אליו נחשף במסגרת עבודתו, לרבות לא בציבור, לא לעובדים ו/או יועצים אחרים של הלקוח (למעט באישור הלקוח) ולא בתוך החברה. עובד החברה, הנחשף לתהליכים פנים ארגוניים אצל הלקוח כמו גם לקשיים ולאתגרים אצלו, מחויב לנאמנות מלאה ועבודה בהתאם לנהלי הלקוח. במקרה בו טובת הלקוח, אינה עולה בקנה אחד עם טובת החברה, יציג העובד את הנושא לידיעת הממונה עליו, ובמידה והדבר נדרש גם לממונה על הקוד האתי.

 

שמירה על נכסי החברה

​עובדי החברה מחויבים לשמור על נכסי החברה ולהשתמש בהם באופן נאות לצורך פעילותה העסקית של החברה בלבד. השימוש בנכסים אלו לצרכים פרטיים, מותר רק וככל שהדבר הותר במפורש (למשל, שימוש בכלי רכב). בכל מקרה, מחוייבים העובדים לעשות בנכסים אלה שימוש נאות.

 

עסקאות בניירות ערך של החברה תוך שימוש במידע פנים

​על פי חוק ניירות ערך, חל איסור מוחלט על העובדים לסחור בניירות ערך של החברה (כגון קניה או מכירה), תוך כדי ניצול מידע פנים, או העברת המידע לצד שלישי. פעילות בניגוד לחוק זה ולסעיף זה מהווים עבירה פלילית.

ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה. במסגרת המסחר ההוגן המתקיים בבורסה מתוקנת, המידע היחיד הקיים בידי הציבור הוא זה שנמסר, על פי חוק, על ידי החברה.

חלק מעובדי החברה יודעים, לפני הציבור, על אירועים שונים המתרחשים בחברה ושטרם הגיע המועד החוקי לפרסמם. על כל עובד החשוף לנתונים אלה או שהגיע אליו מידע פנימי על כך – חל איסור מוחלט לסחור בניירות הערך של החברה, או להעביר את המידע לגורם שלישי כלשהו, כל עוד לא פורסמו הנתונים לציבור.

במסגרת תכנית האכיפה הפנימית בניירות ערך, החברה אימצה נוהל איסור שימוש במידע פנים, אשר כל העובדים נדרשים להכיר ולפעול על פיו.

 

העסקת קרובים

החברה סבורה כי חברים וקרובי משפחה של העובדים הם מקור טוב למועמדים פוטנציאליים לעבודה בחברה, והחברה מעודדת את העובדים להפנות אותם אל הגורמים המתאימים בחברה. יחד עם זאת, לא ניתן כל העדפה כלפי בני משפחה או חברים על פני מועמדים אחרים. על העובדים לגלות רגישות ולא להשפיע על תהליך הגיוס לאחר ההפניה הראשונית. לא יתאפשרו יחסי כפיפות ישירים או עקיפים בין קרובי משפחה.

 

יישום הקוד האתי

​הנהלת החברה קבעה כי הממונה על הפעלת ויישום הקוד האתי בחברה תהיה סמנכ"ל משאבי אנוש, הגב' יעל פרדקין – מוצפי (להלן: "הממונה על הקוד האתי"). הממונה על הקוד האתי עומדת לרשות אנשי החברה בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי. למרות האמור, עובדי החברה יכולים להיוועץ אף עם הממונים עליהם או כל גורם מקצועי רלוונטי אחר בחברה, כאשר מתעורר אצלם ספק בדבר דרך הפעולה הראויה במסגרת מילוי תפקידם בחברה.

 

הפרת כללי הקוד האתי

הקוד האתי מהווה חלק בלתי נפרד מכללי המשמעת בחברה החלים על כל העובדים, והינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההעסקה של כלל עובדי החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים משמעתיים ו/או משפטיים כלפי כל עובד אשר יעבור על איזה מהכללים המוזכרים בקוד האתי, לרבות, אך לא רק, פיטורים.

 

דיווח על הפרת הוראות

​העובדים בחברה ידווחו לממונה על הקוד האתי אם קיים, לדעתם, חשש להפרת הוראות כל דין או הוראות הקוד האתי על ידי מי מהעובדים. החברה מצפה כי כל עובד אשר סבור כי אדם כלשהו מבקש ממנו לנהוג באופן בלתי חוקי, מוסרי או אתי, או אם יש לו חשד כלשהו כי עובד אחר נוהג כך, ידווח על כך באופן מיידי בהתאם לנוהל הדיווח המפורט בקוד זה. עמדת החברה היא כי אי דיווח על התנהגות פסולה כאמור מהווה הפרה של קוד זה.

החברה מצפה מהעובדים לשתף פעולה בחקירות פנימיות לגבי התנהגות בלתי הולמת, ותנקוט בצעדי ענישה העומדים לרשותה בקשר עם הפרות הקוד.

 

אי התנכלות

החברה תטפל בכל דיווח בחשאיות מרבית, תוך הגנה על מוסר הדיווח מכל התנכלות, פגיעה או "פעולות תגמול".

עובד שדיווח בתום לב על מה שנראה לו כהפרה של הקוד האתי, אף אם יתברר מאוחר יותר כי לא היתה הפרה, לא יישא בתוצאות שליליות לעולם. אם המדווח מסר דיווח כוזב ביודעין (כגון מתוך מטרה לפגוע בעובד אחר), תחולנה עליו סנקציות משמעתיות חמורות מצד החברה.

 

 

פניות, דיווחים והגשת תלונות

כל פנייה בקשר עם הקוד האתי ויישומו והגשת דיווחים או תלונות בדבר הפרות חוק או הקוד האתי, בכל צורה שהיא, ניתן להגיש למנהל הישיר של האדם המדווח, או ליועצת המשפטית, או לממונה על הקוד האתי באמצעים הבאים:

הממונה על הקוד האתי (סמנכ"ל משאבי אנוש): אבישג אלבז, טל': 09-9598770, avishage@matrix.co.il.

יועצת משפטית: יפעת גבעול, טל’: 09-9598810, פקס: 09-9598050, yifatg@matrix.co.il.

מתוך הבנת הצורך לאפשר אנונימיות במצבים מסוימים, החברה מאפשרת לעובדים הגשת פניות ודיווחים אנונימיים, בין השאר באמצעות פורטל החברה.

ניתן להפנות תלונות בייחוד בנוגע לנוהלי דיווח חשבונאי, ביקורות חשבונאיות פנימיות וענייני ביקורת אחרים, גם אל מבקרת הפנים של החברה: דנה גוטסמן, טל': 03-6380600, Danag@bdo.co.il.

רוצים לשמוע עוד?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

*
*
*
*