מטריקס מפרסמת דוחות כספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2019 ורושמת שיא כל הזמנים בכל המדדים וצמיחה דו-ספרתית

הכנסות מטריקס ב- 2019 חצו רף מיליארד דולר והגיעו לכ- 3.6 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 13.5%. הרווח הנקי השנתי צמח בכ- 16% לכ- 167 מיליון ₪

מטריקס מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לשנת 2019 ולרבעון הרביעי של 2019. מטריקס רשמה ב- 2019 צמיחה בהכנסות, ברווח הגולמי, ברווח התפעולי וברווח הנקי, והגיעה לשיא כל הזמנים בכל אחד מהמדדים הללו.

הכנסות מטריקס בשנת 2019 עברו את רף המיליארד דולר והגיעו לסך כ- 3.6 מיליארד ₪, גידול של כ- 13.5% ותוספת של כ- 430 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 3.2 מיליארד ₪ בשנת 2018. הגידול במכירות נובע מגידול אורגני בפעילות החברה וכן מאיחוד לראשונה של חברות שנרכשו, ביניהן דנה הנדסה ומידעטק. הרווח התפעולי ב- 2019 הסתכם בכ- 254.7 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 220.6 מיליון ₪ בשנת 2018, גידול של כ- 15.5%. הרווח הנקי ב- 2019 הסתכם בכ- 166.9 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 144.2 מיליון ₪ ב- 2018, גידול של כ- 15.7%. ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי ב- 2019 רשמו גידול דו-ספרתי וכל אחד מהם מהווה שיא כל הזמנים.

הכנסות מטריקס ברבעון הרביעי של 2019 הסתכמו בכ- 904.9 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 870.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב- 2018. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 67.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 68.2 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי צמח בכ- 7.3% והסתכם בכ- 47.2 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 44 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות והרווח הנקי ברבעון נרשמו כשיא רבעוני של כל הזמנים במטריקס. העלייה בהיקף המכירות והרווח הנקי ברבעון מרשימה נוכח חגי תשרי, אשר חלו ברבעון הרביעי של 2019, בהשוואה לשנה קודמת בה החגים פוצלו בין הרבעון השלישי לרביעי. ברבעון הרביעי של 2019 חלה ירידה של 8.1% בהיקף שעות העבודה ברבעון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

בניתוח מגזרי פעילות רושמת מטריקס גידול ברווחיות ב- 3 מגזרי הפעילות הגדולים ביותר שלה, המהווים כ- 90% מהכנסות החברה ב- 2019. מגזר פתרונות ושרותי טכנולוגיית מידע, ייעוץ וניהול בישראל, המהווה כ- 62.5% מהכנסות החברה, רשם גידול של כ- 27.1% ברווח והגיע לכ- 127.4 מיליון ₪. במגזר פתרונות ושירותי טכנולוגיה בארה"ב, המהווה כ- 10.4% מהכנסות החברה, צמח הרווח התפעולי בכ- 14% והסתכם בכ- 65.7 מיליון ₪, התורמים כ- 26% לרווח התפעולי של מטריקס. מגזר אינטגרציה ותשתיות מיחשוב, המהווה כ- 17.1% מהכנסות החברה, רשם גידול של כ- 17.9% ברווח התפעולי, אשר הסתכם בכ- 28.3 מיליון ₪.

דיבידנד: מטריקס ממשיכה לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה מדי רבעון בשיעור של עד 75% מהרווח הנקי. בשנת 2019 חילקה החברה דיבידנדים בסך מצטבר של כ- 116 מיליון ₪ (גם הוא שיא כל הזמנים) בהשוואה לכ- 102.4  מיליון ₪ ב- 2018, גידול של כ- 13.4%. עם פרסום התוצאות הכספיות הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד נוספת בסך כ- 35.4 מיליון ₪ (57 אג' למניה).

מצב כספי, נזילות ומקורות המימון: המזומנים ושווי מזומנים בקופת החברה לתאריך 31.12.2019 עומדים על סך כ- 459.2 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 305 מיליון ₪ ב- 31.12.2018, עליה של כ- 50.6%. היקף המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בשנת 2019 הסתכמו בכ- 263.3 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 124.5 מיליון ₪ ב- 2018, גידול של כ- 112%. סך ההון העצמי של מטריקס בסוף שנת 2019 עומד על כ- 740.5 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 714.4 מיליון ₪, גידול של 3.7%. היחס השוטף בתום 2019 עומד על 1.25 בהשוואה לכ- 1.33 בסוף 2018

  לשנה שהסתיימה ביום
31.12.19        31.12.18
שינוי ב- % ל- 3 החודשים
שהסתיימו ביום
31.12.19       31.12.18     
שינוי ב- %
מחזור הפעילות 3,596,295 3,168,025 13.5% 904,930 870,694 3.9%+
עלות המכירות והשירותים 3,078,395 2,702,965 770,966 733,634
רווח גולמי 517,900 465,060 11.4%+ 133,964 137,060 2.3%-
% מהמכירות 14.4% 14.7%   14.8% 15.7%  
 
הוצאות מכירה ושיווק 115,844 103,159 27,762 27,527
הוצאות הנהלה וכלליות 147,313 141,323 38,818 41,257
רווח תפעולי 254,743 220,578 15.5%+ 67,384 68,276 1.3%-
% מהמכירות 7.1% 7%   7.4% 7.8%  
 
הוצאות מימון 41,793 30,368 8,130 8,929
הכנסות מימון 489 1,325 (56)
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות 90 (17) 90 (89)
רווח לפני ניכוי מיסים על ההכנסה 213,529 191,552 59,344 59,380
מיסים על ההכנסה 46,620 47,309 12,145 15,411
רווח נקי 166,909 144,243 15.7% 47,199 43,969 7.3%+
% 4.6% 4.6%   5.2% 5%  
 
רווח נקי המיוחס ל:
בעלי מניות החברה 159,053 138,322 45,379 41,863
זכויות שאינן מקנות שליטה 7,856 5,921 1,820 2,106
רווח נקי 166,909 144,243 15.7%+ 47,199 43,969 7.3%+
 
EBITDA 378,724 251,330   99,960 77,303  
% 10.5% 7.9%   11% 8.9%

לדברי מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "אנו מסכמים את שנת 2019 כשנת שיא בכל אחד מהמדדים הכספיים: מחזור מכירות, רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי, רווח נקי למניה (EPS), EBITDA וחלוקת דיבידנדים. אנו ממשיכים לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו וממשיכים לגדול בהכנסות, ברווח התפעולי ובעיקר בשורה התחתונה – הרווח הנקי וכפועל יוצא בתרומת הדיבידנדים להם זוכים בעלי מניות החברה. בשנת 2019 המשכנו להעמיק ולהרחיב את פעילותנו בעולמות הטכנולוגיה החמים ביותר כיום: סייבר, ענן, אינטרנט ומובייל, פתרונות DATA ואנליטיקה, ERP, CRM, מערכות אחסון, גיבוי והמשכיות עסקית, פתרונות ייעודים לסטארט אפים, פעילות הכשרת הדור הבא של אנשי הטכנולוגיה ועוד. במקביל העמקנו את פעילותנו בעולמות הייעוץ האסטרטגי והניהולי וכן את פעילותנו בעולם, בדגש על בארה"ב".

"בתום 2019 מטריקס מסכמת גם עשור. היה זה עשור מדהים לפעילות החברה, אשר קיבע את מעמדנו כמובילי השוק בישראל, ובמקביל פתחנו שער לפעילות גלובלית משמעותית. כיום אנו פעילים בלמעלה מ- 60 מדינות. צמחנו ברמת ההכנסות בשיעור כ- 133% בהשוואה לתחילת העשור הקודם. בנוסף, ביצענו כ- 27 רכישות ומיזוגים במהלך העשור האחרון, צמחנו מכ- 4,200 עובדים ב- 2010 ליותר מ- 10,000 עובדים כיום, הון אנושי איכותי המהווה הגורם המרכזי להצלחת החברה".

גוטמן הוסיף: "העולם כולו נמצא בימים אלו במשבר שלא ראינו מעולם, הנובע מווירוס הקורונה. בימים אלו אנו מחויבים בראש ובראשונה לבריאות עובדינו, לקוחותינו ושותפינו. אנו ערוכים לסייע ולהתאים פעילותנו וסביבת עבודתנו להנחיית הרשויות וצרכי הלקוחות בהתמודדות עם המצב ככל שיידרש. במקביל לכך, חלק מלקוחותינו בארץ ובעולם חווים את המשבר בעוצמות שונות. אנחנו פועלים כדי לשמור על רציפות הפעילות שלנו מול הלקוחות ומסייעים להם לצלוח את המשבר בכל הכלים והצעות הערך שברשותו ובכלל זה: כלים לעבודה מרחוק, כלים לתגבור מערכי שירות לקוחות, תגבור מומחי טכנולוגיה לארגונים החווים מחסור בעובדים, ייעוץ לחברות בתחום המשכיות עסקית  ועוד. כחברה רווחית מזה שנים ארוכות יציבותנו הפיננסית היא אבן היסוד של החברה. אנו מתמודדים עם המשבר כשמצבנו הפיננסי איתן והניהול הוא שקול וקפדני, תוך שליטה ובקרה צמודה על התפתחות האירועים והתגובות הנדרשות".

הדגש שלנו בעשור הבא יהיה על הרחבת פעילות הייעוץ האסטרטגי והניהולי, גידול במספר הפרוייקטים ושירותי התפעול לטווח ארוך, הרחבת פעילותנו בענף הבריאות, הייצור והקמעונאות, הרחבת פעילותנו במגזר הבטחון, מיצוי פוטנציאל הסינרגיה בין פעילויות מטריקס השונות, המשך צמיחה באירופה ובארה"ב וכמובן המשך יישום מדיניות הרכישות והמיזוגים. על מנת לממש את היעדים הללו, בהתאמה לאסטרטגיית הצמיחה שלנו, דיווחנו היום על הצטרפותו של אלוף (מיל.) ניצן אלון לשורותינו ומינויו כסמנכ"ל אסטרטגיה ויו"ר מטריקס דיפנס. ניצן מביא עימו ניסיון רב ערך וכישורים ייחודיים לחיזוקנו בתחום הבטחון כמו גם יכולות מוכחות של תכנון אסטרטגי ותכנון ארוך טווח".

הכנסות מטריקס ב- 5 השנים האחרונות :

רוצים לשמוע עוד?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

*
*
*
*