Close
שליחת קורות חיים

הרחבה בנושא המשכיות עסקית

​מטריקס מומחית בליווי ארגונים עסקיים שרציפות תפקודם במצבי חירום ומשבר הינה קריטית ולעיתים מחויבת לפי חוק. המשכיות עסקית במהותה מתייחסת ליכולתו ולכושרו של הארגון להמשיך ולשרוד לאחר משבר או מצב חירום כדוגמת מלחמה, רעידת אדמה, מתקפת סייבר, ועוד.
תוכנית המשכיות עסקית (BCP- Business Continuity Plan) היא תוכנית המתייחסת להבטחת פעילותם של משאבי הארגון גם במצב חירום, בעוד שהתאוששות מאסון (DRP-Disaster Recovery Plan) הינה תוכנית המגדירה את הפעולות שיש לבצע בעת שהתרחש אירוע חירום. תכנון המשכיות עסקית יכיל מספר תכניות DRP העוסקות, כל אחת, בתחום ספציפי מסויים.
תוכניות פעולה הינן כלי קריטי לארגון, המפעיל את המנהלים והעובדים לקיים את הרציפות התפעולית וההמשכיות העסקית. תוכניות הפעולה בנויות כרשימת תיוג (Checklist) המוכוונות לרמת  הישויות הארגוניות. התוכניות יתייחסו לפעילויות של שלב אחר שלב, אותן יבצע כל בעל תפקיד רלוונטי בעת הצורך.

מתודולוגיית העבודה הייחודית של מטריקס, הנסמכת על ידע ומומחיות בתחומי הביטחון, מאפשרת לבנות במשותף עם הנהלת הארגון את תרחישי הייחוס הרלוונטיים לארגון, לגבש את תפיסת ההפעלה בחירום, ולבנות נהלים המאפשרים הפעלת התהליכים הקריטיים בארגון תוך שיקול דעת ביחס ללוח הזמנים ממועד התרחשות האסון והלאה. מטריקס תומכת בבחינה ותיקוף תוכניות ההמשכיות העסקית, באמצעות סימולציות בתוך הארגון. באופן זה מתאפשרת שמירה על היכולת והכישורים במצבי חירום אמיתיים, וכן הזדמנות לשיפור מתמיד.

לפרטים נוספים: ארנון שרירא arnonsc@matrix.co.il, 09-9598680