Close
שליחת קורות חיים

ממדיניות ועד בניית תוכניות עבודה

ארגון הוא ישות ב"תנועה מתמדת". גם לארגונים אשר להם ייעוד מוגדר (לעיתים אף מכוח החוק), או מרכיבי ליבה מבוססים וממוצבים היטב בשוק, יש צורך "להמציא" עצמם כל פעם מחדש. הסיבה לכך היא שהסביבה בה פועל הארגון הינה דינמית ומייצרת אתגרים (איומים והזדמנויות) וכן פערים המשפיעים על יכולתו של הארגון לממש את ייעודו.
בארגונים רבים קיים לא פעם קושי במעבר מהחזון הארגוני הערטילאי, דרך התוכנית האסטרטגית, ועד לעיגון ויישום המדיניות בתוך תוכנית העבודה הרב-שנתית והשנתית.

מטריקס פיתחה בשנים האחרונות "ארגז כלים" עשיר ומגוון המשלב תפיסות ומתודולוגיות, כלים ומוצרים טכנולוגיים, יכולות בתחום ארגון ושיטות, והובלת השינוי בארגון.