Close
שליחת קורות חיים

חברת מדרוג מאשרת מחדש דירוג מנפיק Aa3.il באופק יציב לחברת מטריקס

15/03/2016

חברת מטריקס דיווחה הבוקר (ג') כי חברת מדרוג ממשיכה להעניק לחברה דירוג מנפיק Aa3.il באופק יציב.
 
"אופק הדירוג היציב מגלם את הערכתנו ליציבות במיצובה העסקי ובנתחי השוק של החברה, לצד יציבות בפרמטרים הפיננסיים של רווחיות, איתנות פיננסית ויחסי הכיסוי בטווח הזמן הבינוני", נכתב על ידי מדרוג בנימוקים לדירוג.
 
עוד נאמר בדוח כי מטריקס מובילה את ענף טכנולוגיות המידע בישראל עם נתח שוק משמעותי במגוון רחב של תחומי פעילות, בשוק מבוזר יחסית  היא הספקית הגדולה ביותר של שירותי ערך מוסף ובעלת מעמד מוביל בתחום התוכנה. לחברה ניסיון, מוניטין חיובי ונאמנות לקוחות גבוהה בתחומי ההתמחות, יתרונות משמעותיים לגודל וניסיון מוכח במיזוגים ורכישות. לחברה פיזור לקוחות גבוה, לצד מעמד מוביל במגזר הפיננסים, חשיפה המוערכת על-ידי מידרוג כבעלת סיכון נמוך נוכח יציבות המגזר הפיננסי, אסדרה הדוקה ושינויים עיתיים במבנה האסדרה המגדילים את הביקוש של המגזר הפיננסי לשירותים טכנולוגיים. חשיפתה הנמוכה של החברה לתחום החומרה, המאופיין בחסמי כניסה ורווחיות נמוכים בהשוואה לתחום התוכנה, תורמת אף היא לצמצום פרופיל הסיכון העסקי.
 
על פי הדוח, לחברה נזילות גבוהה, הנתמכת ביתרות נזילות משמעותיות. בנוסף צויין כי החברה נוהגת לשמר יתרות נזילות משמעותיות לאורך זמן.
 
"החברה צומחת (במונחי צמיחה אורגנית) בשיעורים גבוהים מקצב גדילת הענף ונמצאת במגמת צמיחה מתמשכת אשר צפויה להערכתנו להמשיך גם בשנת 2016, בין היתר, על בסיס צבר ההזמנות לשנה זו ושיעורי מימוש גבוהים של צבר ההזמנות בשנים קודמות. בנוסף, הדירוג נתמך בנזילות וגמישות פיננסית בולטות לטובה, נוכח נכסים נזילים בהיקף מהותי ביחס לשירות החוב השנתי, נגישות טובה למקורות מימון ויכולת מחזור חוב גבוהה, מסגרות אשראי פנויות לא-חתומות ולא-מנוצלות בהיקף משמעותי והיותם של נכסי החברה פנויים משעבוד. "
 
כמו כן נכתב בדוח מדרוג כי הניהול העסקי וניהול הסיכונים של החברה מבוצעים לאורך זמן באופן איכותי ושמרני, כפי שבא לידי ביטוי, בין היתר, בהטמעה מוצלחת של פעילויות נרכשות, עמידה בתחזיות לאורך השנים וכן בניהול מספר רב של פרויקטים במקביל תוך שימור יתרונה היחסי של החברה מול קבוצות ההשוואה. מידרוג רואה במאפיינים אלו, לצד הנהלה יציבה, כמאפיינים התורמים לדירוג.
 
על פי כותבי הדוח, "בסיס הלקוחות הרחב של החברה לצד שיעור גבוה של "לקוחות חוזרים" (כ-85% מלקוחות החברה עובדים עם החברה מעל 5 שנים) מצביעים על מוניטין חיובי ותורמים לנראות ההכנסות ולמיצובה העסקי של החברה. פעילות החברה בארה"ב בתחום ציות לאסדרה וניהול סיכונים (GRC), מניעת הונאות והלבנת הון, אשר התרחבה באופן משמעותי לאורך השנתיים האחרונות, תורמת להרחבת בסיס ההכנסות ולפיזורו ומפצה על התמתנות קצבי הצמיחה בענף בישראל".
 
לדברי משה אטיאססמנכ"ל הכספים של מטריקס: "מטריקס שומרת על דירוגה ברמת Aa3  עם אופק יציב כבר 9  שנים ברציפות. זהו הדירוג הגבוה ביותר בין החברות בענף ועוד הוכחה למעמדה הייחודי של מטריקס כחברה איתנה, צומחת וכמובילת שוק ה-IT בישראל. שמירה על דירוג זה לרבות עם אופק יציב, מעידה על היכולת של מטריקס להמשיך ולצמוח, לשמור על רמות רווחיות גבוהות יחסית לענף ולייצר מזומנים. ההנהלה היציבה של מטריקס מובילה את החברה כבר 15 שנה בדרך מדודה ללא סיכונים מיותרים ועם זיהוי מתמיד של התחומים הצומחים והרווחיים שיהוו את התחום המבוקש הבא בתחום ה- IT. העובדה שמטריקס מצליחה לצמוח במהירות בשוק האמריקאי ולהשיג שיעורי רווחיות גבוהים, תורמת אף היא לא מעט השנה לדירוג של מטריקס".
  • Rss