Close
שליחת קורות חיים

10 שנים ברציפות: מידרוג מעניקה למטריקס גם השנה דירוג Aa3 עם אופק יציב

21/02/2017

זהו הדירוג הגבוה ביותר של חברה בענף ה- IT. מידרוג: "הניהול העסקי והפיננסי של החברה מוכח לאורך זמן כאיכותי ושמרני, כפי שבא לידי ביטוי בין היתר בהטמעת פעילויות נרכשות, עמידה בתחזיות לאורך שנים ושימור פרמטרים פיננסים יציבים לאורך זמן"

חברת מידרוג ממשיכה להעניק לחברת מטריקס את הדירוג Aa3 עם אופק יציב. מידרוג מותירה על כנו את  הדירוג Aa3  עם אופק יציב זו השנה העשירית ברציפות. מטריקס היא חברת ה- IT הזוכה לדירוג הגבוה ביותר בתחומה.
בדוח אשרור הדירוג של מטריקס כותבים האנליסטים של מידרוג: "דירוג החברה מבוסס על מיצוב עסקי חזק בענף שירותי טכנולוגיות המידע, הבא לידי ביטוי בנתחי שוק מהותיים ולאורך זמן בחלק ניכר מתחומי הפעילות, בדגש על שירותי הערך המוסף ותחום התוכנה ובהיקף הכנסות משמעותי של כ- 2.44 מיליארד ₪ בארבעת הרבעונים האחרונים שעד סוף ספטמבר 2016, בסיס הלקוחות של החברה רחב עם עוגנים במגזר הפיננסים ובמגזר הציבורי המספקים ביקוש יציב יחסית על פני השנים".
עוד נכתב בדוח: "הניהול העסקי והפיננסי של החברה מוכח לאורך זמן כאיכותי ושמרני, כפי שבא לידי ביטוי, בין היתר, בהטמעה מוצלחת של פעילויות נרכשות, עמידה בתחזיות לאורך שנים ושימור פרמטרים פיננסים יציבים יחסית לאורך זמן.  מידרוג רואה במאפיינים אלו, לצד הנהלה יציבה , כמאפיינים חיוביים התורמים לדירוג החברה".
על הענף בו פועלת מטריקס כותבים האנליסטים של מידרוג: "הענף נהנה בשנים האחרונות מצמיחה חיובית הגבוהה משיעור צמיחת התמ"ג על רקע חוסנו היחסי של המשק הישראלי וכן בשל התגברות הביקושים בתחום המיחשוב".
להערכת מומחי מידרוג, עיקר הצמיחה של מטריקס בעתיד תתרכז בתחום התוכנה ושירותי הערך מוסף ותישען על גידול בביקושים של המגזר הציבור ושל המגזר הפיננסי. להערכת מידרוג, פעילות החברה בארה"ב תוסיף לצמוח, בין היתר כתוצאה ממיזוגים ורכישות שתבצע מטריקס לצד צמיחה אורגנית. בהתייחסם לנזילות החברה כותבים האנליסטים של מידרוג: "נזילותה הטובה של החברה נשענת בעיקר על יכולות ייצור תזרימי מזומנים טובה, אשר צפויה להישמר גם בטווח הזמן הקצר והבינוני".  
לדברי משה אטיאססמנכ"ל הכספים של מטריקס: "מטריקס שומרת על מעמדה כמובילת שוק ה- IT בישראל תוך שמירה על סטנדרטים של איכות בפתרונות שהיא מספקת ובניהול הפיננסי של החברה. דירוג Aa3 עליו מטריקס שומרת כבר 10 שנים ברציפות, הוא הדירוג הגבוה ביותר בענף ועוד הוכחה למעמדה הייחודי של מטריקס. אנו שמחים על כך שמידרוג מזהה את המשך הצמיחה המתמשך של מטריקס, את פוטנציאל הגידול בתחומים השונים, את יציבות החברה, נזילות החברה והגמישות הפיננסית".
  • Rss